Ynglŷn â’r Sbridion Iau

Tyfodd cysyniadau dwyieithog Y Sbridion Iau/ Flitlits Junior o gyfres o storïau addysgol a doniol a ysgrifennwyd ar gyfer plant 7+ oed. Mae’r darluniau yn cael eu cyflwyno mewn fformat cartŵn.

Mae’r cysyniad dilynol dwyieithog, sy’n dwyn y teitl Y Sbridion/ The Flitlits, yn cynnwys, darluniau mwy aeddfed, traddodiadol, sydd yn addas i ddysgwyr 8-11 oed. 

Mae’r cysyniadau yn gweithredu yn annibynnol neu yn ddilyniannol ac wedi eu harbrofi mewn ysgolion yn y D.U. a thu hwnt.

Gweler llwyddiant ysgubol gwaith peilot sy’n gysylltiedig â’r Sbridion/ The Flitlits yn y fideo yma a ffilmiwyd yn ysgol cyfrwng Saesneg Palmerston, Y Bari. Mae fideos pellach, sy’n gysylltiedig â chysyniad y Sbridion Iau/ Flitlits Junior, i’w gweld ar gais.

Yn sgil gwahoddiad gan y Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu/ Cydbwyllgor Addysg Cymru yn ystod 2012 i gyflwyno’r cysyniad, cafodd fersiwn cynnar ei lansio fel adnodd digidol dwyieithog o bwys. Bellach, mae’r gyfres o storïau, ymarferion gramadeg a gemau mathemateg yn ymddangos ar Hwb, y Llwyfan Dysgu Digidol Cymraeg.

Cafodd lyfr antur print dwyieithog cyntaf o gyfres ddilynol Y Sbridion/ The Flitlits ei gomisiynu gan John Catt Educational Ltd. Mae’r llyfr yn dwyn y teitl, Miri Yn Y Ffair/ The Funny Fair/ fersiynau mamiaith ac ail iaith, gyda theitlau Saesneg Americanaidd i ddod. Mae’r cynnwys yn pontio’r rhaniad rhwng llyfrau lluniau a nofelau pennod.

Crëwyd cyfres o dri ap iOS Y Sbridion/ The Flitlits ar gyfer y iPad, sydd yn cynnwys fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg Americanaidd o’r testun a’r lleisio. Maent ar gael yma. Cafodd yr aps eu creu drwy ddiolch i gefnogaeth sector Diwydiannau Creadigol, Llywodraeth Cymru.

Mae storïau dwyieithog Y Sbridion Iau ac anturiaethau’r Sbridion ar gael ar lafar ar gryno ddisgiau ar gyfer dysgwyr ifanc ddall a rhannol ddall yn rhad ac am ddim gan Llyfrau Llafar Cymru/ Talking Books Wales.

Mae ychwanegiadau pellach i’r cysyniadau dilynol yn cael eu creu i gynorthwyo athrawon, rhieni a gofalwyr/ fel iaith sylfaenol ac ychwanegol/ Cymraeg a Saesneg.

Mae cynlluniau ar y gweill i greu fframwaith ar gyfer gêm fideo addysgol/adloniant gan brifysgol Gymreig yn dilyn llwyddiant cysyniadau y Sbridion a’r Sbridion Iau mewn cystadleuaeth anrhydeddus. Cafodd y gystadleuaeth ryngwladol ei gosod gan Ffair Lyfrau Frankfurt, i’w cyflwyno yn Gamescom, Cologne 2016.

 

Dysgu Gyda’r Sbridion IauScroll,-Doctot-Tec-a-Tic-copy

Mae cydrannau addysgol, difyr cysyniad y  Sbridion Iau yn helpu plant i ddysgu i mewn ac allan o’r ysgol. Ynghyd â helpu i wella safonau LLYTHRENNEDD a RHIFEDD, eu nod yw i ysbrydoli cariad dysgu gydol oes, i feithrin creadigrwydd ac i wella datblygiad emosiynol a chymdeithasol.

Mae’r pecyn yn AML-FODDOL a THRAWSGWRICWLAIDD, gyda MAP o’r lleoliad arallfydol yn dangos nodweddion a gynlluniwyd i ganoli ac annog gweithgareddau a meddwl rhesymegol.

Gweler yr adran ar gyfer ADDYSGWYR am fanylion cynhwysfawr.

                                                                                                           

Y map a’r Lleoliad

 

Map-Y Sbridion Iau-Print Size

 

Mae’r GORNEL GUDD yn dir rhyfeddol a aeth ar goll mewn amser. Mae’n wlad sy’n gwahodd darllenwyr i ymweld, darganfod ac archwilio.

Pedair seren: SOL-FfA, GLOYW, CHWIM a LLON sy’n rheoli’r tir ac ethos y cysyniad. Maent yn dylanwadu ar gerddoroldeb y cymeriadau a’r iaith, bywiogrwydd, gweithredau a hwyl.

Mae’r tir wedi’i ei ollwng mewn PLOTIAU, pob un yn gartref i GYMERIAD/AU / a THIRNOD/AU.  Mae’r rhain yn darparu nifer fawr o gyfleoedd ar gyfer:

 • Creadigrwydd
 • Trafodaeth dehongli
 • Cynllunio gwersi trawsgwricwlaidd

Mae pob plot, gyda’i dirnod/au cysylltiedig, yn cysylltu gydag elfen briodol o’r CWRICWLWM.

Ynghyd, maent yn cyflwyno negeseuon am werthoedd trwy foddau difyr. Maent hefyd yn gwella dychymyg a symbylu plant i greu anturiaethau eu hunain.

 

Sgiliau Gwybyddol, Ffisegol a Chymdeithasol

 

Gall SGILIAU GWYBYDDOL gael eu hymgorffori i mewn i GYNLLUNIO GWERSI trwy gyfrwng y priodoleddau sydd ar gael gan gysyniad y Sbridion Iau, megis:

 • Sylw
 • Cof, sgiliau uwch a rhesymu
 • Elfennau clywedol
 • Cyflymder prosesu gweledol

Bydd gemau mathemateg a gramadeg yn darparu cyfleoedd pellach i wella’r sgiliau hyn.

Mae breuddwydio i fyny cymeriadau a phlotiau newydd, er enghraifft, yn ennyn:

 • Creadigrwydd
 • Gwaith celf
 • Meddwl yn rhysemegol
 • Chwarae rôl

Gall BLAEN-SEDDU (sedd goch) a CHORNELI CHWARAE RÔL fod yn seiliedig ar leoedd i’w gweld ar y map, gyda masgiau a phropiau yn galluogi plant i ailadrodd ac i actio’r storïau. Efallai y byddant yn dychmygu sefyllfaoedd gwahanol i newid terfyniadau y storïau.

Yn seiliedig ar eu dealltwriaeth a gwybodaeth am y cymeriadau, gall y plant osod y cymeriadau mewn gwahanol sefyllfaoedd ac egluro sut y maent yn teimlo y byddai’r cymeriadau’n ymateb.

Mae amgylchynu DARLUNIAU’r cymeriadau gan ansoddeirau sy’n eu disgrifio orau yn hynod effeithiol.

Mae’r rhain yn addas ar gyfer datblygu ysgrifennu disgrifiasol a chwarae rôl rydd, yn enwedig wrth ddefnyddio cardiau chwarae rôl mewn corneli chwarae rôl. Prop allweddol syml ar gyfer pob cymeriad, fel het neu glogyn, yn unig fyddai angen er mwyn i blant amcanu beth maent yn ei wybod am gymeriad o fewn sefyllfa chwarae rôl.

Mae swydd oedolion o ran ymateb a hwyluso cwestiynu o ansawdd da yn hanfodol.

 

Y Cymeriadau


Junior Flitwits Group copy 2

Mae cymeriadau swreal y Sbridion Iau yn gwibio  ac yn arnofio’n rhydd, sy’n dangos ymdeimlad o ryddid a symudiad. Mae hyn yn cynnig barn aderyn llygad iddynt o’u PLOTIAU, CYDGYMERIADAU a’r TIRNODAU a ddangosir ar y map. Mae’r nodweddion yma yn ategu hiwmor a llif yr iaith.

Mae RHYNGWEITHIO yn allweddol a chanolog i’r storïau sy’n cynnwys cymeriadau y gall plant uniaethu ag o fewn eu bywydau eu hunain.

Mae’r Sbridion Iau yn rhyngweithio trwy ddweud jôcs, ffraeo, cynllwynio a phlotio, yn cynnwys cyfeillgarwch ac ymryson.

Mae’r cymeriad canolog, DIGRI PWT, yn walch â chalon dda. Mae ei ddrygioni yn creu heriau a chyfeillgarwch, sy’n caniatáu i blant ddysgu am dosturi, empathi, gwaith tîm ac ymdeimlad o chwarae teg.

 

Y Sbridion / Y Gornel Gudd a Chwricwla

 

Ar Gyfer y Cwricwlwm

 

Y Sêr Sol-Ffa, Gloyw, Chwim a Llon / Y Cysgodion Tywyll

Dylanwadau ac Effeithiau / Seryddiaeth / Gwyddoniaeth Atmosfferig

Plot Stranc / Tŷ Sbri Digri Pwt

Hwyl / Chwarae / Rhyngweithio

Plot Hudol / Y Babell Grwca / Rheilen Falwen

Rhyfeddod / Daearyddiaeth / Hamdden / Trafnidiaeth

Plot Dot / Pwll Pos

Technoleg Gwybodaeth / Gwyddoniaeth / Dyfeisio / Llyfrgellyddiaeth / Gwaith Coed

Plot Crand / Plasty’r Maer  / Ffos y Nos

Dinasyddiaeth / Gweinyddiaeth / Gwyddoniaeth Amffibiaidd

Plot Swanc / Clociau Dau ap Dau 

Deuoliaeth a Hanes, fel y’i cynrychiolir gan y clociau ac amser ar y map / Plot Swanc / Ffasiwn / Gwisgo i fyny

Plot Plannu / Fferm Lwc-Dda

Garddwriaeth / Hwsmonaeth / Lles Anifeiliaid

Plot Blot / Pluen y Plwyf

Bioleg / Hinsoddeg

Plot Gwych / Palas Penwan

Materion Cyfansoddiadol / Astudiaethau Coederddi

Plot Plwc / Magnetau

Ffiseg / Magneteg

Cwm Awel / Y Ddysgl Gais

Dirgelwch / Natur / Meddygaeth Lysieuol

Plot Poeth / Y Môr Siglo / Y Creigiau Syn

Gwyddoniaeth Morwrol / Bioleg Môr / Addysg ABCh

Plot Pîn / Corn Pîn Hir

Coedwigaeth / Adareg / Cerddoriaeth

Plot Pwyso / Llecyn Gwall / Llyn Lili’r Dŵr – dolffiniaid sy’n ymweld

Addysg ABCh / Gwyddoniaeth Dŵr

Lawnt Shigwdo / Rhwydau Pêl-Loyw

Chwarae / Gweithgareddau y tu allan / Gemau – yn cynnwys pêl-loyw ar wib a gemau ‘Pwyllo’, ‘Siglo’ a ‘Ffugio’ / Dysgu am byst gôl symudol

Clawdd Cafflo

Astudiaethau Pensaernïaeth / Astudiaethau Geometregol / Dryswch

Y Llong Asgellog, Sonig

Morwriaeth / Llongwriaeth / Cerddoroldeb

Nodweddion Topograffig ar y map, megis:

 

 •  Y Creigiau Syn
 •  Heol Rhyfeddol
 • Clawdd Caflo
 • Plot Pwyso
 • Llecyn Gwall
 • Sgwâr Siar
 • Ffin Hudol
 • Rhyd Bwdlyd
 • Pwll Pos
 • Plot Hudol

 

Adborth /Gwaith Peilot Cynnar (Ysgol Cyfrwng Saesneg)

Wedi’i gyfieithu:

“Rydym yn trwytho’n ddwfn yn nhwymyn y Sbridion yn nosbarth 4J. Yn wir, mae hyn wedi cymryd drosodd ein bywydau braidd! Yr ydym wedi darllen y storïau, dadansoddi’r iaith, edrych ar ddyfeisiau barddonol, creu adolygiadau ysgrifenedig, anthemau a rapiau, dylunio cloriau llyfrau, cyfansoddiadau ysgrifenedig, dad-adeiladu cymeriadau, archwilio llinellau’r storïau … a hyd yn oed rhoi cynnig ar greu cymeriadau a phlotiau newydd! Mae wedi bod yn gyfnod pleserus iawn sy’n wirioneddol wedi harneisio brwdfrydedd plant blwyddyn 4. Mae ein cynlluniau ar gyfer ‘Dydd Gwener y Sbridion’ yn waith ar y gweill, ond bydd yn cynnwys: drama fer, cyflwyniad TG, fideo digidol … ac ychydig mwy o bethau annisgwyl!”

 

Adnoddau Addysgol (I ddod)

 

Mae’r adnoddau yn cynnig dewislenni lle gall hyfforddwyr ddewis y rhai sy’n cyd-fynd a’u cyrsiau ac arddull addysgu. Maent yn gyffredinol eu natur a gellir eu defnyddio yn unol â hynny.

Maent yn cynnwys:

  • Map o’r Gornel Gudd mewn gwahanol feintiau
  • Printiau A4 o’r cymeriadau gyda chefndiroedd ysgogol
  • PRINTIAU A4  o’r cymeriadau’ gyda’u plotiau cartref a thirnodau cysylltiedig
  • Gêmau Cardiau Mathemateg 

Bydd adnoddau ychwanegol yn cael eu nodi ar y www.ysbridioniau.co.uk wrth iddynt gael eu datblygu